Skip to content

Wat doet een dyslexiebehandelaar

Een dyslexiebehandelaar probeert eerst de lees- en spellingproblemen in kaart te brengen. Dit kan door het opvragen van gegevens, het afnemen van een anamnese, het opnemen van contact met de leerkracht en  door het verrichten van eigen observatie en onderzoek.

Aan de hand van de gegevens en de resultaten van het onderzoek stellen wij een behandelplan op. Dit plan wordt met de cliënt besproken waarna eventueel tot behandeling kan worden overgegaan.

Behandeling kan bestaan uit oefening en begeleiding ter verbetering van de fonologie (klankontwikkeling), taal- , spraak- en of auditieve ontwikkeling. Oefenen van de lees- en spellinghandeling en het begrijpend lezen. Motivatie voor lezen blijft een extra aandachtspunt.

Binnen een DBC kan volgens de richtlijnen van het “Masterplan Dyslexie” een behandeling worden gestart.

Binnen onze praktijk zijn er logopedisten die ook dyslexiebehandelaar zijn en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Dyslexie. Yoni en Connie behandelen kinderen die moeite hebben met lezen en- of spelling. Ook werken wij met kinderen binnen het ED-traject (Ernstige Dyslexie).


Dit traject wordt door de gemeente vergoed. Binnen zo’n traject werken wij samen met H&G van waaruit gedragswetenschappers het onderzoek doen. Behandelingen vinden dan vaak op school plaats.